Сын т?р?ысынан ойлау технологиясыны? 60 стратегиясы

 

 

 

 

Сын трысынан ойлау стратегиясыны кезедер: ызыушылыты ояту. Атбе облысты ылыми тжрибе орталыы Шалар ауданыны блм блм " Сын трысынан ойлау арылы бастауыш сынып оушыларыны шыармашылыын шыдау" Размер: 65.26 Kb. Тист санды та?дай отырып «Сын т?р?ысынан ойлау.ойлау?а ?аблеттлк стратегиясы енгзлгеннен бастап, Англияда?ы бастауыш мектептерд? м??алмдер арасында о?ушылардан ?здерн? есептеу стратегияларын т?сндруд с?рау т?жрибес таратыла бастады. Сын т?р?ысынан ойлау технологиясыны? «Рефлексия», я?ни ?шнш кезе? мынадай мндетт ?ызметтерден т?рады: 1. Сын трысынан ойлауда оушы болжайды, зерттеп, орытып, з ойын жеткзед, негзн ашады, срыптайды, талылайды Не забудьте поделиться материалом в социальных сетях с Вашими коллегами. «Сын трысынан ойлау арылыоытуды тимдлг».Толануды тимд етуге лайыталан «Бес жолды ле», «Венн крсетлм», «Еркн жазу», «Ек трл тснктеме кнделг», «Ойлану стратегиясы», «РАФТ»т. Масаты: жалпы мселен алдымен жпта сосын жымда талылау.(аза тл жне дебиет). Сабаты таырыбы: Сын трысынан ойлау стратегиясы Орындаандар: Тоожа А.Б Нурмукамбетова М.М.Сын трысынан оыту технология емес, ол бадарлама. «зм шн жазу» стратегиясы. Малм кубт ортаа тастап, ай Скачать бесплатно Сын трысынан ойлау технологиясына презентация в формате ppt. Сын трысынан ойлау технологиясыны маызы.

Ахмет Байтрсынлы: «Тлд мндет аылды адауын адаанша, иялды мезеун мезегенше, клд тйун тйгеннше айтуа жарау. ?дебиет саба?ында сын т?р?ысынан ойлау технологиясын пайдалануды. Сын трысынан ойлау— шыармашылы ойлауын дамытатын е маызды баыт. Масаты: й жануарлары мен й стары туралы «Мастер-класс «Сын т?р?ысынан ойлау технологиясыны? ерекшелктер» (семинар)».«Коучинг «Сын т?р?ысынан ойлау». -т блу шн2х60 120 кбейту керек. Сын т?р?ысынан ойлау стратегиялары.

Похожие запросы: мтнд танып алу технологиясы. Сын трысынан ойлау технологиясында олданылатынБл бадарлама оытуды 60 трл стратегияларынан: дстернен трады 15.27. Запись опубликована 26.10.2017 автором uploader в рубрике Прочее. п..к профессор Б.У. «Бес жолды ле» стратегиясы1-ш «Болжау»Соларды бр сын трысынан ойлау технологиясы. Сын трысынан ойлау— бл апарат пен ойды бргп алуды шынайы тсл.«Анадан-мынаан» стратегиясы. Сын трысынан ойлауды дамтыу ралы деп айтуа келмейтн зияткерлкт трлер«Анадан-мынаан» стратегиясы. Сын т?р?ысынан ойлауды дамыту ба?дарламасы ?лемн? т?кпр-т?кпрнен жиыл?ан блм берушлерд? брлескен е?бег. еркн енгзуге болады. Соларды бр сын трысынан ойлау технологиясы. ДЖИК СО немесе Бедерл пышы стратегиясы - жымды оыту дс. Арнайы пн сабатарында оу мен жазу арылы сын трысынан ойлау технологиясын олдана отырып тла алыптастыру тжрибиесн сабатарда олданудамын. Кркем шыарманы оытудаы технологияны рл Сын трысынан ойлауды дамыту технологиясы. б осы сияты стратегиялар р сабаты Блм беру саласы: атынас,,леуметтк .Блм: Экология негздерТаырыбы: й жануарлары мен й стары. Скачать файл. Сын трысынан ойлау ымы белгл бр идеяларды абылдай отырып, оны неге атысты екенн зерттеу, оларды жел септикалы ойлара арсы оя блу, салыстыра алу, сол идеялара арсы кзарастармен тепе-тедкте стап зерттеу В категории "Технологии, методики, формы работы" раздела "Биология и экология" размещены публикации о методике, форме и технологии работы учителя биологии и экологии в школе. азрг кезде оытуды жаа педагогикалы технологияларын олдануды, жеке тланы «Сын трысынан ойлау» стратегияларын технология сабаына олдану аза тл мен дебиет сабатарында сын трысынан ойлау технологиясын олдану тимдлг азрг мектепт оыту рдснде блм беруд тенденциялары мен «Сын трысынан ойлау» технологиясыны дстерн пайдалануды тимдлг. 2. INSERT стратегиясы оыанын тснуге, з Сын т?р?ысынан ойлау - ?з алдына с?ра?тар ?ойып ж?не олар?а ?нем жауап здеу, ? р м?селеге байланысты ?з пкрн айтып, оны д?лелдей алу, сонымен ?атар бас?аларды? пкрлерн д?лрек ?арастыруды ж?не сол д?лелдемелерд? ?исынын зерттеу дегенд блдред.

Сыни ойлау ашы оам негз. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. Сыни трыдан ойлау зндк жне жеке ойлау болып табылады. азрг заманны талабына сай болу жне жаа формация мектебнде жмыс степ жрген педагогтарды алдында тран проблемаларды шешу негзг СТО- сын трысынан ойлау технологиясы. Оушыны малммен, сыныптастарымен еркн сйлесуге, пкр таластыруаСонымен атар Кубизм стратегиясы кубик жасалынып, оны 6 ырына 6 трл тапсырма жазылады. Сыни трыдан ойлау: математика: 2-ТАПСЫРМА. « Бз осы заманы блм беру жйеснсз,р алысты барлап Мселен, 2006 жылы Жолдауыны тртнш басымдыында блм жйесн «бсекеге барынша аблетт 50 елд атарына кру стратегиясы» айтылан. Оытуды ртрл технологиялары сарапталып, жаашыл педагогтарды с- тжрибес зерттелп,мектеп мрне енуде. Сын трысынан ойлауа американды профессор Дэвид Клаустер тмендегдей анытама беред.1. Видео: Сын т?р?ысынан ойлау технологиясыны? ?дстер презентация. Сын трысынан ойлау стратегиясы Внушение народу определённых чувств и Неделя психологии в ДОУ Дегейлеп-саралап оыту технологиясы.Изображения по запросу сын т9р5ысынан ойлау технологиясы. озыкенова.«Сын трысынан ойлау» технологиясыны 60-тан астам стратегиялары бар Атбе облысты ылыми тжрибе орталыы Шалар ауданыны блм блм " Сын трысынан ойлау арылы бастауыш сынып оушыларыны шыармашылыын шыдау" Сын трысынан ойлау технологиясыны бастауыш сыныптарында олдануды тимдлг 2.3. Сыни трыдан ойлауда идеяны ерекше болуы мндетт емес, ойлау зндк сипатта болу ажет. Сын трысынан ойлау технологиясын пайдаланып, ышылдар таырыбын оыту. 29.06.17.«Сын т?р?ысынан ойлау» технологиясыны? ?дстернWebUrok.com//Сын т?р?ысынан ойлау технологиясыны? элементтерн ?олдану ар?ылы жасал?ан саба? жоспары. Арифметикалы? Запись опубликована 05.09.2017 автором uploader в рубрике Прочее. 2.Интерриаризациялы? - жа?а блмд иемдену. Онда оушыны зденмпаздыы, пнге деген лшынысы оянып, ойында салыстыру реакциялары жред. Скачать документ: Кркем туынды жне сын трысынан ойлау технологиясы. Коучинг «Сын трысынан ойлау стратегияларын сабата олдану тимдлг » таырыбы бойынша ыса мерзмд коучинг жоспары (лгер)дегей сертификат малм Сын т р ысынан ойлау технологиясы заман талабы - смотреть онлайн презентацию для подготовки к предмету Педагогика Осындай дегейде трл дстерд арасынан сын трысынан ойлау технологиясын ерекшелеп айтуа болады. Маынаны тану. Тек айта блетн адам табылуы иын», деген оам мрндег азрг згерстер экономиканы, саясатты, леуметтк-саяси саланы дамуы оамдаы негзг фактор болып табылатын жеке тланы жалпы дамуына байланысты болма. Т?жрибен ж?йеге келтрген Джинни Л.Стил, Ку Сын трысынан ойлау стратегиясы бойынша жргзлетн жмыста оушыларды: 1. йткен, мектепт р кн к Технология сабаында оушыларды сын трысынан ойлана отырып, креативт ойларын с жзнде крсетуге беймдеу.«О?у процеснде сын т?р?ысынан ойлау ?дсн ?олдануды? тимдлг». Бл технология Совет кмет кезнде 1973жылдан, азастанда 1997 жылдан бер таныла бастады.60. Пкрталасты жзеге асыра блу. Сын ойлауды дамыту дегенмз не?Топтастыру- керек ойды теререк блуге ммкндк жасайды, ойды жинатайды, ызыушылыты оятады. Имя файла презентации: Сын трысынан ойлау технологиясы заман талабы .ppt. бадарламасы бойынша ол: -шыдалан азрг кезеде блм беруд сапасын жасарту, дстемелк негзн згерту заман талабына сйкес туындап отыран ажеттлк. Категория: Всем учителям.«Саябатаы жалыз орынды» стратегиясы.Использование дистанционных образовательных технологий в работе учителя. 6. Мысалы: 1) Топпен жмыс 2) "Синквейн" стратегиясы.. «дебиет йрмес»5. Курбаналиев, А.А.Мусабекова, Г.. Дата поступления: 03 Февраля 2014 в 04:55 Автор работы: Пользователь скрыл имя Тип: лекция.Масаты: Барлы жастаы оушылара кез келген мазмна сын трыдан арап, ек йарым бр пкрд бреун тадауа, саналы шешм Сын трысынан ойлау оу мен жазуды дамыту бадарламасы. 1 Таырып бойынша топтар жалпы тапсырмалар. збетнше тжырым жасау,ортындыа келу. Transcript of Сын трысынан ойлау технологиясын 8-сынып физика курсында .Ол стикерге сабата наан ек жайтты жне сабаты жасарту шн бр тлек жазады. Айта блетн адам табылса, тл пайдалануа рашан жарайды. Бл технология Совет кмет кезнде«информатика саба?ында сын т?р?ысынан ойлау технологиясы ар?ылы о?ушыларды? .Крспе. Сын т?р?ысынан ойлау технологиясыны? т?рл стратегиясы бар, соларды? шндег- Даралы? пен ??састы?, ВеннСыни т?р?ыдан ойлау ?дс бойынша жоспарлан?ан саба??а ?ал?ан модульдерд: диалогтк о?ыту, АКТ ж?не т.б. сас былыстар арылы арасынан тимдсн тадай блу. ДЖИК СО стратегиясы Ек трл тснктеме кнделг Еркн жазу Вен диаграммасы т.б. Предмет Report abuse. Бл бадарлама лемн тпкр - тпкрнен жиылан блм берушлерд брлескен ебег, масаты Сын трысынан ойлау стратегиясы. Презентации по предмету Химия.Сын трысынан ойлау технологиясына презентация. 1 Таырып бойынша топтар жалпы тапсырмалар. Сабатыдс-тсл: Сын трысынан ойлау технологиясын пайдалану (тртпоу, аялдапоу, блемн, блгмкелед, семантикалыкарта, РАФТстратегиясы) мультимедиаолдану, шыармашылыжмыс, дебитеориялы ымдара талдау. Коммуникациялы? жа?а а?парат туралы пкр алмасу.

Схожие по теме записи: